מכרזים

מכרז פומבי מס' 1-2023: שירותי תמיכה וייעוץ בענן AWS של חברת אמזון

מחב"א מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי  (להלן: "המזמינה " ) מזמינה בזאת הגשת הצעות לשירותי  תמיכה, הדרכה, יישום וייעוץ בענן AWS של חברת אמזון מסוגים ובהיקפים המפורטים בגוף המכרז ובנספח ג' המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
את ההצעה  יש להגיש, ביד, במעטפה חתומה לתיבת המכרזים של מחב"א בכתובת בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, קומה 4, חדר 422 עד לתאריך  22.03.23 בשעה 12:00.
הכניסה לקמפוס ברגל משער 17 או מכל שער אחר לבחירתכם. אין לשלוח את ההצעה בדואר או בדואר אלקטרוני.

מכרז שרותי תמיכה וייעוץ ענן אמזון 1-2023

הסכם למכרז שירותי תמיכה וייעוץ אמזון

שאלות הבהרה ותשובות במכרז אינטגרטורים אמזון 1-2023

מכרז שרותי תמיכה וייעוץ ענן אמזון – נספחים למכרז

הודעה חשובה – דחיית מועד הגשה עד 22.3.23 שעה 1200