מכרזים

מכרז נתבי התקשורת ברשת אילן-2 למוסדות החברים במחב"א

מכרז מס': 2020/01

מחב"א – מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי (ע.ר.)

מכרז פומבי מס' 2020/01 "מכרז נתבי התקשורת ברשת אילן-2 למוסדות החברים במחב"א"

מכרז זה הנו מכרז עם בחינה דו שלבית

כנס מציעים יערך במשרדי מחב"א בתאריך 4.3.2020 בשעה 10:00. ההשתתפות הינה חובה.

הצעות יוגשו לתיבת המכרזים במשרדי מחב"א, בכתובת: רח' חיים לבנון 30, בניין הנדסת תוכנה, קומה 4, חדר 422, קמפוס אוניברסיטת תל אביב מיקוד 69978, עד ליום 7 מאי 2020 בשעה 14:00. טל': 03-6460556.

20200216 מחבא מכרז נתבים docx

20200216 מחבא מכרז נתבים גלופת מענה המציע docx

גיליון מענה לפרק עלות 20200403

20200216 גלופת שאלות הבהרה

20200213 נספח 0.9 הסכם התקשרות מכרז נתבים

מודעה בשפה הערבית

עדכון-למכרז

20200322 נספח 0.9 הסכם התקשרות מכרז נתבים

20200322 נספח 0.9 הסכם התקשרות מכרז נתבים

20200322מחבא מכרז נתבים גלופת מענה המציע

20200323 מחבא מכרז נתבים _

20200323 מחבא מכרז נתבים _

גיליון מענה לפרק עלות 20200323

שאלות הבהרה 20200323

20200326 מחבא מכרז נתבים_

20200326 מחבא מכרז נתבים_