מכרזים

מכרז לאספקת ותחזוקת מערכת SIEM ושירות CSOC מס' 1/2019

מכרז זה הנו מכרז עם בחינה דו שלבית.

תקופה:  חמש שנים עם אפשרות להארכה עד לעשר שנים.

תנאי סף להשתתפות במכרז מפורטים בסעיף 0.6 של המכרז.

כנס מציעים יערך במשרדי מחב"א ביום 17/03/2019 בשעה 10:00 ההשתתפות הינה חובה.

הצעות יוגשו לתיבת המכרזים במשרדי מחב"א, בכתובת: רח' חיים לבנון 30, בניין הנדסת תוכנה, קומה 4 חדר 422, קמפוס אוניברסיטת תל אביב, תל אביב מיקוד 6997801, עד ליום 17 ליוני 2019 בשעה 15:00.

טל' 03-6460556.

מסמכי המכרז:

20190218-SIEM-CSOC-מחבא-מכרז-1 (2)

20190109 SIEM SOC הסכם למכרז (1)

גלופת מענה המציע 20190218 – SIEM CSOC מחבא מכרז (4)

מודעה SIEM CSOC בשפה הערבית

תבנית לשאלות הבהרה נספח 0.3.3 (3)

גיליון מענה לפרק עלות 20190218 (2)

שאלות הבהרה

נספח 1 – שאלות הבהרה בנוגע לסעיף 12 של ההסכם

נספח 2 – נוסח חדש לסעיפים 12 ו- 14 של ההסכם

נספח 3 – נוסח חדש לסעיף 13 של ההסכם